PRIVACY STATEMENT HOTEL HAARHUIS B.V.

 

In deze privacy statement wordt het privacy beleid van Hotel Haarhuis B.V. omschreven. Onder de inhoud van deze privacy statement vallen alle vormen van verwerking van persoonsgegevens binnen het bedrijf Hotel Haarhuis B.V. Gebruikers van de website www.hotelhaarhuis.nl van Hotel Haarhuis B.V. worden via deze privacy statement geïnformeerd over de manier waarop Hotel Haarhuis B.V. omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website en automatisch en/of actief verstrekt. Dat alle gegevens verwerkt worden in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens staat daarbij voorop.

Registratie en verwerking persoonsgegevens

Bij gebruikmaking van de dienstverlening van Hotel Haarhuis B.V., bij verzending van een informatie-aanvraag, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij deelname aan een actie, bij gebruikmaking van onze digitale diensten, of bij anderszins contact met Hotel Haarhuis B.V. worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Hotel Haarhuis B.V. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. Hotel Haarhuis B.V. zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening (het analyseren daarvan en de verbetering en ontwikkeling daarvan inbegrepen), de verschillende overeenkomsten die zij in dit verband kan aangaan en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Indien de gebruiker hier expliciet toestemming voor geeft kan Hotel Haarhuis B.V. persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van Hotel Haarhuis B.V. middels een nieuwsbrief van Hotel Haarhuis B.V.

Gebruik website

Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van uw bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website.

Nieuwsbrief

Met betrekking tot de nieuwsbrief of het loyalty programma maakt Hotel Haarhuis B.V. gebruik van de opt-in procedure: de Gebruiker ontvangt pas een nieuwsbrief wanneer de Gebruiker zich hiervoor inschreven heeft. Een gebruiker die het niet (meer) wenselijk acht om de nieuwsbrief over Hotel Haarhuis B.V. te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via de website, via de link onderaan de betreffende ontvangen mail of via info@hotelhaarhuis.nl.

Behandeling gegevens

Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Hotel Haarhuis B.V. hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Hotel Haarhuis B.V. betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Uw gegevens kunnen wel zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen die door Hotel Haarhuis B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Daarbij worden uw gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Hotel Haarhuis B.V. is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen en in dat verband zorg te dragen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Waar derde partijen worden ingeschakeld dienen deze partijen op hun beurt eveneens aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en geheimhouding te garanderen.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Hotel Haarhuis B.V. respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan info@hotelhaarhuis.nl

Google Analytics

Hotel Haarhuis B.V. wil graag weten hoe de website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van gebruiker wordt hierbij nooit gebruikt, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op Amerikaanse servers welke conform de EU-US Privacy Shield principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media

Hotel Haarhuis B.V. maakt gebruik van verschillende social media kanalen, waaronder Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube en Facebook. Deze verschillende social media kanalen maken in veel gevallen ook gebruik van cookies. Lees de privacy statements van de betreffende social media kanalen om te ontdekken hoe zij precies om gaan met verzamelde gegevens. De meeste social media kanalen die gebruikt worden door Hotel Haarhuis B.V. zullen zich conformeren aan de EU-US Privacy Shield principes. Wanneer een Gebruiker Hotel Haarhuis B.V. volgt via Social media of communiceert met of over Hotel Haarhuis B.V., verwerkt Hotel Haarhuis B.V. enkele gegevens (profielinformatie, de geplaatste content en berichten m.b.t. Hotel Haarhuis B.V., in het platform opgeslagen metadata) zodat Hotel Haarhuis B.V. de inhoud van haar social media activiteiten zoveel mogelijk kan optimaliseren. De verwerking hiervan zal plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in deze privacyverklaring. Bij deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u bij deelname wordt geïnformeerd.

Remarketing

Hotel Haarhuis B.V. maakt gebruik van remarketing-technologieën. Deze technologieën maken het mogelijk om personen, die (door het gebruik van de website van Hotel Haarhuis B.V. en/of door aanmelding voor de nieuwsbrief van Hotel Haarhuis B.V.) hebben laten blijken reeds interesse te hebben in Hotel Haarhuis B.V. en/of één van haar producten en/of diensten, opnieuw aan te spreken via de websites van partners van Hotel Haarhuis B.V. Het betreft hier een gepersonaliseerde en op interesse afgestemde persoonlijke reclame/aanbieding. Deze vorm is geheel geautomatiseerd en anoniem. Een Gebruiker kan een dergelijke vorm van remarketing bijvoorbeeld aantreffen op social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram.

Beveiliging

Hotel Haarhuis B.V. spant zich tot het uiterste in persoonsgegevens passend te beveiligen. Zulks in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Hotel Haarhuis B.V. die hier gelet op de uitoefening van hun functie toegang toe moeten hebben verkrijgt inzage in geregistreerde persoonsgegevens. De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de gegevensverwerking is Hotel Haarhuis B.V. Stationsplein 1, 6811KG Arnhem.

Overig

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Hotel Haarhuis B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Op de website of bron van deze derden zijn de voorwaarden en privacyregels van deze derde(n) van toepassing.

Hotel Haarhuis B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het is daarom raadzaam deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2021.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande contact-gegevens:

Hotel Haarhuis B.V.
Stationsplein 1
6811 KG Arnhem
026-4427441
info@hotelhaarhuis.nl